Školní asistent

Kdo to je a co proč je u nás ve školce ?
1. Školní asistent je nová profese, se kterou se setkáváme v českých mateřských a základních
školách až v posledních letech. Cílem práce školních asistentů je podpořit vzdělávání dětí
více ohrožených školním neúspěchem (zejména dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí).
Školní asistenti pomáhají učitelům ve školách. Zaměstnavatelem školního asistenta je škola.
Na rozdíl od asistentů pedagoga nejsou školní asistenti financováni výhradně ze státního
rozpočtu, většina jejich mezd je naopak placena z prostředků Evropské unie (konkrétně z
projektů hrazených z Evropského sociálního fondu.)

2. Školní asistenti, nebo častěji školní asistentky (většinou se jedná o ženy), si svou profesi
rozhodně nevybírají pro peníze. Práce školního asistenta láká především lidi, kteří tuto práci
vnímají jako poslání, chtějí vytvářet smysluplné hodnoty, pomáhat ke vzdělání dětem, které
jejich pomoc potřebují, a podpořit tak šanci těchto dětí na lepší budoucnost. Také proto, že
šance na lepší budoucnost znevýhodněných dětí znamená i šanci na lepší budoucnost náš
všech.

3. Školní asistenti pracují s dětmi se sociálním znevýhodněním. Laická veřejnost se někdy
mylně domnívá, že pomoc školního asistenta je hlavně pro romské děti, tak tomu ale není
(nejen proto, že řada romských dětí zvládá školu bez potřeby další podpory). Práce školního
asistenta je zaměřena na podporu všech, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného
prostředí a jsou více ohroženi školním neúspěchem – mezi takové děti mohou patřit i děti z
rodin cizinců, děti vyrůstající v pěstounské péči nebo jsou v péči rodičů samoživitelů, kteří
svým dětem z objektivních důvodů nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve
vzdělávání.

Naše školka je velmi ráda, že mohla požádat o tuto personální podporu a školní asistentka
tak pomáhá dětem, ale i rodičům a učitelkám v jejich láskyplném snažení, o co nejlepší vstup
dětí do života.

OPJAK Šablony

Klikněte pro stažení dokumentu Word