Co nabízíme

Logopedická prevence

V mateřské škole pracují proškolené logopedické preventistky. Na základě depistáže odborného logopeda formou logopedických chvilek, skupinové i individuální práce s dětmi realizují dechová cvičení, sluchové hry, cvičení na motoriku mluvidel, rozvoj grafomotoriky, rozvoj slovní zásoby, rytmizace a průpravná cvičení k artikulaci hlásek.

Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky

Program, pro přihlášené děti, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (čtení, psaní, počítání). Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd. Poskytuje ucelený systém předškolního vzdělávání, který poukazuje na dílčí oblasti vývoje, jejich vzájemnou propojenost a podmíněnost, také na posloupnost vývoje. Postupuje po krocích od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu, od dílčího ke komplexnějšímu.

Oblasti: jemná motorika, grafomotorika, zrakové vnímání (zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť), prostorová orientace, orientace v čase, základní matematické představy, řeč, myšlení, sluchové vnímání (sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Výuka angličtiny pro zájemce

Jednou týdně ve spolupráci s jazykovou školou Holmes English probíhá výuka angličtiny pro přihlášené děti. Děti se seznamují s angličtinou formou příběhů, her, písniček, poslechů a konverzace.

Předplavecký výcvik pro zájemce

Jednou týdně v jarních měsících probíhá 10 lekcí vedených kvalifikovanými a zkušenými instruktory Plavecké školy v Ústí nad Orlicí. 

Děti se učí základním dovednostem, které v budoucnu umožní plavání (překonání strachu, dýchání, potápění, ležení na vodě, splývání, plavání pod vodou, někteří i nad vodou…)

Saunování s rituály pro zájemce

Jednou týdně v období listopad až prosinec se přihlášené děti účastní 10 lekcí. Pobyt v sauně vede zkušená instruktorka,v průběhu sanování děti zabaví pohádkami, říkankami, příjemnými relaxačními chvilkami, dechovými i protahovacími cvičeními s využitím vonných esencí. Děti se naučí správné návyky při pobytu v sauně, poznají příznivé účinky na jejich zdraví.

Akce pro rodiče

V průběhu roku organizujeme tradiční akce jako jsou Rodinné putování, Mami, tati pojď si se mnou hrát, Vánoční tvoření, Velikonoce v MŠ, Dílna s tatínky a další.

Výlety

Každý rok vybíráme výlet do zajímavého místa, vzhledem k věkovému složení dětí, do blízkého okolí. Výlet je vždy doplněn pro děti zajímavým programem.

Exkurze

Navštěvujeme podniky v blízkosti školky. Také rádi využíváme možnosti návštěvy v zaměstnání rodičů dětí. Zajímavé jsou i programy ekocentra Paleta Oucmanice.