Přihláška do MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

do Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290

S účinností od 1.4. 2018 ředitelka MŠ stanovila kritéria, podle kterých budou dle zákona 561/2004 Sb., přijímány děti k předšk. vzdělávání do Mateřské školy Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 zřizované městem Ústí nad Orlicí:

Věk dítěte dosažený ve školním roce 2018/2019

6 a 7 let – dítě ze spádové oblasti ………. 10 bodů

5 let – dítě ze spádové oblasti …………….9 bodů

4 roky – dítě ze spádové oblasti …………. 8 bodů
3 roky- dítě ze spádové oblasti…………7 bodů

6 a 7 let ………………………………………….. 6 body

5 let ……………………………………………….. 5 body

4 roky …………………………………………….. 4 body

3 roky ……………………………………… …….. 3 body
2 roky …………………………………… 2body

____________________________________________________________________________________________

 

Poučení a podmínky:
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Při stejném počtu bodů rozhoduje datum  narození dítěte.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

V individuálních případech (dítě se specificky vzdělávacími potřebami) rozhoduje o přijetí ředitelka MŠ.
V případě dítěte se zdravotním postižením je potřeba vyjádření školského poradenského zařízení.
Dítě nemůže být přijato do MŠ, pokud se nepodrobilo řádnému očkování nebo pokud nedonese doklad,
že je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a to podle  ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů (toto nařízení neplatí pro děti, které dovrší 6 a 7 let ve školním roce 2018/2019).

Délka zkušebního pobytu dítěte je stanovena na 3 měsíce.

Ředitelka MŠ může po písemném upozornění ukončit docházku dítěte v případě, že:

a) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
b) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzděl. a stravování ve stanoveném termínu
c) dítě se bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny.
V případě nesprávných záznamů lze zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

 

 

V Ústí nad Orlicí  1.4. 2018                          Iva Preclíková- ředitelka mateřské školy

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Zde si můžete vytisknout a stáhnout přihlášku