Obnovení provozu mateřské školy

Mateřská škola bude otevřena od pondělí 25.5.2020

Provozní doba

Zůstává nezměněna 6,30-16,00 hodin. V době prázdnin bude škola uzavřena od 13.7. – 21.8.2020.

Úplata

Za měsíc březen vracíme 200,- kč. V dubnu a květnu neplatíte (vracíme celou částku 400,- kč). V červnu v případě podání žádosti vracíme zákonným zástupcům dítěte, které školu již nenavštíví 200,- kč.

Pravidla nutná vzhledem k epidemiologickým opatřením vytvořena dle manuálu ministerstva školství:

Tato pravidla jsou dodatkem školního řádu a jejich porušení může vést k vyloučení dítěte z MŠ.

1.     Při nástupu do MŠ je nutné předat čestné prohlášení (viz příloha), vyplněné a podepsané zákonnými zástupci.

2.     Před školou není dovoleno se shromažďovat. Je nutné dodržovat rozestupy 2 m (vyznačené oranžově na dlažbě). Není dovoleno se zdržovat na zahradě MŠ.

3.     Při příchodu i odchodu do školy vstupují pouze maximálně dvě doprovázející osoby dětí do šatny. V opačném případě vyčkají v požadovaném rozestupu venku před vchodem do MŠ.

4.     V prostorách MŠ je doprovázející osoba dítěte povinna nosit roušku a použít dezinfekci umístěnou před vchodem do šaten.

5.     V šatně se smějí zdržovat maximálně dvě doprovázející osoby a jejich děti. Do třídy smějí vstupovat pouze děti a to postupně po jednom.  Doprovázející osoby vyčkají na výsledek zdravotní kontroly teploty v rozestupu 2m. Poté opouštějí MŠ. Omezení maximálního počtu 2 osob v šatně je nutné ráno i odpoledne při odchodu dětí. Žádáme rodiče, aby se snažili šatnu se svým dítětem opustit co nejdříve, s ohledem na další čekající. Na předávání, příchody a odchody z MŠ si proto vyčleňte dostatek času. Dodržujete pravidla a buďte k sobě ohleduplní.

6.     Při vstupu do třídy bude dítě procházet „zdravotním filtrem“ = nesmí vykazovat žádné známky nemoci, bude mu změřena teplota. Pokud má dítě potíže v důsledku zdravotních komplikací (alergie, astma- patří do rizikové skupiny) a přesto jste se rozhodli jej do školy umístit, obstarejte si potvrzení lékaře, že vnější projevy jeho komplikací nejsou nakažlivé a jsou způsobené chronickým onemocněním dítěte.

Pobyt ve školce

1.     Příchod všech dětí (vzhledem k zajištění hygienických pravidel) je nutný do 8 hodiny ranní.

Při příchodu do třídy bude zkontrolován zdravotní stav dítěte. Umyje si ruce a použije dezinfekci.

2.     Učitelky budou ve třídě dohlížet na děti tak, aby si nehrály v bezprostřední blízkosti. Většinu dne, kromě jídla a odpočinku po obědě budou děti za příznivého počasí trávit venku. Aktivity budou probíhat na zahradě MŠ a v lese.

3.     Děti budou mít vyhrazené své místo u stolu na hry i jídlo. Přípravu stolování zajistí provozní zaměstnanci a učitelky. Bude věnována zvýšená pozornost hygieně a použití dezinfekce. Děti si samostatně nebudou připravovat stolování, pouze odnášet potřeby po jídle do vymezených prostor. Na pitný režim ve třídě bude používat každý svůj hrneček. Na pobyt venku je rodiče vybaví lahví s nápojem.

4. Provozní zaměstnanci budou prostory školky průběžně dezinfikovat.

5. V případě podezření na onemocnění dítěte nemocí Covid 19 (zvýšená tělesná teplota, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) je škola povinna okamžitě volat rodiče, kteří si musí dítě ihned vyzvednout. Dále toto podezření škola nahlásí Krajské hygienické stanici. Dítě je do doby příjezdu zákonných zástupců izolováno. Ostatní děti si v tomto případě mají povinnost obléknout roušky a změnit místnost či jít ven.

S sebou do MŠ:

1.     Čestné prohlášení viz příloha

2.     Batůžek na pobyt venku s kapesníky a lahev s pitím.

3.     Jednu roušku v pytlíčku, umístěte ji do skříňky v šatně.

4.     Broučci pyžamka.